Настоящата политика за поверителност има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-долу само „Регламент 2016/679“, да Ви информира за извършваните от „Пи Ес Пи България“ ООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за администратора и за контакт с него.

„Пи Ес Пи България“ ООД е търговско дружество, което е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

„Пи Ес Пи България“ ООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на търговската му дейност, като седалището и адресът на управление на „Пи Ес Пи България“ ООД е: гр. София, ул. Проф. Г. Брадистилов 4, етаж 1. Адресът за кореспонденция е: гр. София, ул. Проф. Г. Брадистилов 4, етаж 1, на който адрес може да изпращате по пощата заявления до „Пи Ес Пи България“ ООД като администратор на данни или лично да подадете заявленията си в офиса.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: pspteam@psp-bg.com, или на телефон : +359 (2) 439 40 70.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

„Пи Ес Пи България“ ООД е търговско дружество, чийто основен предмет на дейност е производство, търговия и монтаж на врати, прозорци, щори, парапети, облицовки, душ кабини, сенници, охранителни ролетки, интериорни и блиндирани врати и предлагане на услуги, като довършителни работи, топлоизолация, строителни ремонти и строителни материали. При осъществяване на търговската си дейност „Пи Ес Пи България“ ООД спазва изискванията на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и законодателството на Р България.

„Пи Ес Пи България“ ООД спазва най-високи нива на поверителност на личните данни и обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

  • водене на регистър „персонал – щатен и извънщатен“;
  • водене на регистър „доставчици и клиенти“;
  • и при изпълнение на други функции, определени от закона.

При упражняване на търговската си дейност „Пи Ес Пи България“ ООД обработва лични данни на работници/служители, на доставчици, клиенти и други лица на основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „а“, „б“ и „в“ от Регламент 2016/679. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала и финансово-счетоводната отчетност, „Пи Ес Пи България“ ООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламент 2016/679 на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата, счетоводни и разплащателни данни, данни за транзакциите.

Когато „Пи Ес Пи България“ ООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на личните данни се извършва за конкретните и точно определени цели, само когато има законово основание за това, като данните се обработват обективно, законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Категории получатели на данни извън „Пи Ес Пи България“ ООД.

„Пи Ес Пи България“ ООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

3.1. Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.);

3.2. Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на лични данни „Пи Ес Пи България“ ООД обработва данните за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения.

5. Права на физическите лица-субекти на данни и как могат да ги упражнят.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

– Право на достъп до притежаваната информация, което може да упражните по всяко време;

– Право на коригиране или допълване на неточни или непълни данни;

– Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

– Право на ограничаване на обработването доколкото са спазени законовите изисквания да ограничите обработката на данните си;

– Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

– Право на възражение срещу обработката на данни, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

– Право на оттегляне на съгласието. В случай, че сте се съгласили с обработването на личните Ви данни, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните Ви преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

Горните права може да упражните чрез отправено заявление до „Пи Ес Пи България“ ООД (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Заявлението следва да бъде подписано и изпратено на адреса за кореспонденция на „Пи Ес Пи България“ ООД.

6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до надзорния орган Комисията за защита на личните данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

„Пи Ес Пи България“ ООД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

8. Въведени от „Пи Ес Пи България“ ООД мерки за защита на личните данни.

С Инструкция за мерките за обработване и защита на личните данни от дружеството-администратор на лични данни „Пи Ес Пи България“ ООД, приета с Решение на общото събрание на „Пи Ес Пи България“ ООД, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните от дружеството лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за обработване и защита на личните данни в „Пи Ес Пи България“ ООД съгласно инструкцията, може да получите от лицето, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни на „Пи Ес Пи България“ ООД, като отправите запитване на електронен адрес: pspteam@psp-bg.com.

9. Данни за контакт с лицето-служител на „Пи Ес Пи България“ ООД, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни.

В случай, че имате някакви забележки, въпроси, притеснения или оплакване по отношение на събирането и използването на личните Ви данни от „Пи Ес Пи България“ ООД, моля, не се колебайте да се свържете с лицето, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни на телефон за връзка: +359 (2) 439 40 70 или на електронен адрес: pspteam@psp-bg.com, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

10. Промени в мерките за защита на личните данни

„Пи Ес Пи България“ ООД си запазваме правото да изменя мерките за сигурност и защита на личните данни, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно настоящата политика за поверителност на личните данни.