Висшето ръководството на „Пи Ес Пи България“ ООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА НА „Пи Ес Пи България“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО В ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА СЪВРЕМЕННА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И СОФТУЕР, КАКТО И КАЧЕСТВЕНА ПОДДРЪЖКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

За осъществяването на своята Политика, ръководството на „Пи Ес Пи България“ ООД определя следните основни цели:

  • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на „Пи Ес Пи България” ООД и поставянето му в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове;
  • Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
  • Прилагане на изискванията за качество към извършваните консултантска, търговска и обслужващи дейности;
  • Прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на организацията, за качество на извършваните дейности за пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите;
  • Отношенията с клиентите да се създават, поддържат и развиват на основата на честност и коректност;
  • Събиране на информация от клиентите за удовлетвореност от закупената компютърна техника, предоставената услуга по системна интеграция и извършваните от фирмата след-продажбени обслужващи дейности;
  • Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на „Пи Ес Пи България” ООД.
  • Повишаване на техническото равнище на оборудването и усъвършенстване на технологичните управленски процеси.
  • Осъществяване на дейността на фирмата в съответствие с изискванията на приложимите закони, наредби, правилници и международни стандарти.
  • Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните и екологични норми, съгласно националните и международните стандарти, ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността, намаляване до минимум на рисковете за персонала и други заинтересовани страни.

Следвайки тази политика на управление, ние се стремим „Пи Ес Пи България” ООД да се утвърди като предпочитан партньор на вътрешния пазар.

За реализиране на тези цели в „Пи Ес Пи България” ООД е разработена и внедрена система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

КАТО РЪКОВОДИТЕЛИ НА „Пи Ес Пи България“ ООД ДЕКЛАРИРАМЕ личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по управление на качеството, гарантираща правата и очакванията на клиентите за пълно удовлетворяване на техните потребности, за непрекъснато подобряване на всички основни и спомагателни дейности, и свързания с това траен просперитет на „Пи Ес Пи България” ООД.