„Пи Ес Пи България“ ООД спечелиха финансиране на своя проект от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК). Приключи оценката по процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Одобрен е оценителния доклад от Ръководителя на Управляващия орган. Предстои сключване на договор.

 

Проектът предвижда:

 • Консултантски услуги по въвеждане на система за управление сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 27001:2013.
 • Консултантски услуги по въвеждане на система за управление  на услугите (СУУ)  в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 20000-1:2011.
 • Сертифициране от акредитиран орган на система за управление сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 27001:2013.
 • Сертифициране от акредитиран орган на система за управление на услугите (СУУ)  в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 20000-1:2011.
 • Консултантски услуги, свързани с актуализиране на вече съществуващата в предприятието система за управление на качеството (СУК) БДС ISO 9001:2008 с изискванията на новата версия на стандарта БДС ISO 9001:2015.
 • Ре-сертификация от акредитиран орган на система за управление на качеството (СУК)  в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 9001:2015.
 • Колокация на сървър необходим за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите.
 • Разходи за визуализация на проекта – София.
 • Разходи за визуализация на проекта – Враца.
 • Разходи за придобиване на система за управление контрола на достъпа, допринасяща за спазване на изискванията на система за управление сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 27001:2013.
 • Разходи за придобиване клъстер от 2 сървъра, върху който да бъде инсталиран ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятията (ERP, CRM, BI, тикет система).
 • Защитна стена/firewall срещу хакерски атаки, за криптиране на връзките (VPN).
 • Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието (ERP, CRM, BI, тикет система и модул за управление на отпадъците).
 • Закупуване на 2 бр. сървърни операционни системи за 2-та сървъра в клъстера.
 • Закупуване на софтуер – SQL сървър за бази данни, необходим за системата за управление на бизнес процесите.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат удовлетворени потребностите от:

 • предоставяне на гаранции на клиентите за качеството на управление на предлаганите услуги;
 • информационна сигурност;
 • оптимизиране на производствените разходи и подобряване организацията на ресурсите и бизнес процесите;
 • увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал.

Целите на проекта са:

 • развитие на управленския капацитет и растеж чрез ре-сертификация и въвеждане на нови международни стандарти;
 • подобряване на експортните предимства и конкурентоспособност чрез закупуване на система за управление на бизнес процесите.

Очаквани резултати:

 • повишаване на капацитета на PSP за по-конкурентно присъствие на външните пазари;
 • повишаване на производителността с повече от 12%;
 • увеличаване на средните генерирани приходи от износ с над 20%;
 • увеличаване броя на чуждестранните клиенти;
 • подобряване и автоматизиране на системите за управление;
 • гарантиране качеството на предлаганите услуги и сигурността на информацията;
 • въвеждането на организационни иновации.