„Пи Ес Пи България“ ООД приключи дейностите по проекта си BG161PO003- 2.1.12-0352-C0001 „Повишаване конкурентоспособността на „Пи Ес Пи България“ ООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите (ERP система)“, по Договор 4МС-02-55/27.04.2012, с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

В рамките на проекта в дружеството беше внедрена система за управление на бизнес процесите PRP и необходимото за нейното функциониране оборудване. Това доведе до оптимизация и по-голяма ефективностна работата и икономия на ресурси. Внедряването на системата доведе до цялостно автоматизиране на процесите по продажби и услуги, а въвеждането в експлоатация на новата техника, отговаряща на всички европейски стандарти, осигурява нейното безпроблемно функциониране. Като краен резултат от проекта се постига драстично повишаване на качеството на услугите и по-голяма гъвкавост при удовлетворяването на нарастващите изисквания на пазара.